بررسي كانسارها و منابع معدني سنگهاي ساختماني در استان سيستان و بلوچستان و مقايسه آن در سطح كشور

دسته بندي : فنی و مهندسی » معدن
مقدمه:
ارزش و فراواني كانسارهاي سنگ تزئيني در اين ملك زرخيز به گونه اي است كه فقط با تدوين يك برنامه دقيق و اصولي مي توان از اين معادن خداداد به عنوان يكي از اركان بنيادين اقتصاد كشور بهره برد. اما متأسفانه اين صنعت سالهاي طولاني تحت تأثير اقتصاد متكي به نفت و بينشهاي ناشي از آن مورد بي مهري واقع شده و حتي در دروس دانشگاهي هم مهجور و ناشناخته باقي مانده است و اين همه شايد برآمده از عدم درك و شناخت علمي اين پديده و در نتيجه ناديده گرفتن تأثيرات اقتصادي آن و بالطبع تلقي سطحي  ونادرست از كاربردهاي عام آن باشد . بنابراين اگر تغييري اساسي در فرهنگ و نحوه نگرش مردم ما به سنگ و نيز ساختار كشف و استخراج و توليد سنگ هاي تزئيني صورت نگيرد و به ويژه اگر جنبه علمي و پژوهشي صنايع مربوط به فرآوري سنگ چنانچه بايد مورد توجه قرار نگيرد، اميد داشتن به توسعه اين صنعت و حضور گسترده و فعال در بازار جهاني اين محصول كاري عبث خواهد بود. نگاهي به آمارهاي موجود پيرامون وضعيت توليد و مصرف اين محصول در جهان، در عين آنكه تصوير نسبتاً روشني از حال و آينده بازار جهاني سنگ به دست مي دهد، مسئوليت پژوهندگان برنامه ريزان وكارگزاران مربوطه را دوچندان مي سازد. و اين واقعيت را به ما مي نمايند كه از اين پس عوامل ياد شده بايستي مسائلي چون جهت دهي سرمايه هاي داخلي و خارجي، تحقيق واكتشاف، استخراج با روشهاي علمي و پيشرفته، توليد با كيفيت مطلوب و صدور در راستاي تقويت اين صنعت را بيش از پيش مورد توجه قرار دهند. بدون شك براي حركت در مسير توسعه صنعت سنگ تزئيني، نخستين گام پذيرفتن اصل اتكاء به پژوهش علمي وكنترل كيفي به عنوان تنها تعيين كننده خط سير ومنازل بين راه است. و اين نكته اي است كه بايد در تمامي مراحل از تحقيق و گردآوري اطلاعات زمين شناسي ومعرفي محصول در بازرهاي جهاني در كانون توجه قرار گيرد و دقيقاً بدان عمل شود چراكه عمل براين اساس از يك سو برتري قابل ملاحظه اي را براي يك صادر كننده نسبت به ساير رقباي جهاني به ارمغان خواهد آورد و از ديگر سو عرضه كننده را واخواهد داشت تا براي از دست ندادن خريداران بالقوه وبالفعل فعاليت خود را در همه جوانب مطلوب و كارآمد نمايد. براي مثال ميتوان اولين تأثير عمل بر اساس شناخت وپژوهش علمي را به ويژه در اين صنعت در تازه گردانيدن روشهاي اكتشاف واستخراج معادن ديد . چه درجهان كنوني كه تحولات و نوآوريها در زمينه علوم وصنايع به گونه اي حيرت افزا سرعت وتنوع يافته ، نمي توان هنوز با روشهاي كهنه وشيوه هاي ابتدايي وعمدتاً غير اقتصادي وارد ميدان شد و حضوري قدرتمند را هم در دنياي رقابت آميز تجارت انتظار داشت. بديهي است صنعت سنگ تزئيني نيز از اين قائده مستثني نيست بلكه به اعتبار طبيعت ذوقي سليقه اي و هنري آن حتي بيش از ديگر صنايع در معرض تغيير وتحول ونوآوري است و در اين حالت است كه موضوع متحول نمودن روشهاي اكتشاف به عنوان پايه واساس استخراج و عرضه سريع و بهنگام سنگ هاي جديد مورد توجه قرار مي گيرد . بر پايه اين واقعيت است كه امروزه حركت پي جويي اكتشاف يا بهره گيري از داده هاي حيرت آور ماهواره اي به جهشي پرشتاب، متنوع و بسيار پيچيده تبديل شده است و به مرحله اي رسيده كه پي در پي ذخيره اي جديد كشف مي شود ومنابع عرضه سنگ از هر نظر اعم از بافت ، رنگ وكيفيت آماده سازي رشد مي يابند. بنابراين ضروري است در كنار گسترش همه فعاليت ها وتلاشهاي فني واقتصادي جهت توليد وصدور سنگ هاي تزئيني به مرحله تعيين كننده اكتشاف به صورت دقيق تر وجامع تري پرداخته شود. در مرحله استخراج نيز تغيير روش ضد اقتصادي انفجاري وگزينش وبه كارگيري جديدترين سيستم هاي مكانيزه برش ، قطع نظر از تأثيري كه بر كميت وكيفيت توليد مي گذارد ، نتيجه ديگري هم دارد و آن جايگزين شدن فضايي مدرن ودلخواه در كارگاه به جاي كارهاي سخت وزيان آورمي باشد كه بالطبع كار معدني را از وابستگي به نيروي كار يدي رها مي سازد ومحيطي مطلوب فراهم مي آورد كه بي شك در جذب دانشگاهيان، كارشناسان ومهندسان ذيربط جهت تحقيق و پژوهش واكتشاف و استخراج مؤثر خواهد بود.

فهرست مطالب:
تقدیر و تشكر
فصل اول
مقدمه
نحوه پراكندگی استانی تعاونی های فعال در معادن سنگ های نما وتزئینی 
فصل دوم
گسترش جغرافیایی ـ استراتیگرافی سنگهای نما و تزئیتی ایران
گسترش جغرافیایی ـ استراتیگرافی سنگهای نما و تزئیتی ایران
انواع سنگ های تزئینی
سنگ لوح (Slate)
سنگ آهك و تراورتن Lime Stone and Travertine
مرمر( Marble )
تراورتن
مرمریت ( مرمر آهكی ) :Lime Stone marble
مرمر اونیكس (Onix marble )
مرمر سرپانتین ( Serpantin marble )
بررسی فنی واقتصادی یك كانسار سنگ (فرمها ودستورالعمل های استاندارد)
بررسی فنی واقتصادی یك كانسار سنگ (فرمها ودستورالعمل های استاندارد)
مقدمه ای بر استانداردهای سنگ های تزئینی
روشهای آزمون استاندارد ASTM
آزمون مقاومت خمشی  ASTM C880
آزمون مدول گسیختگی ASTM C99
آزمون خمشی برای سنگ‌لوح:(مدول گسیختگی والاستیسیته (ASTM C120: 49
آزمون مقاومت تراكمی ASTM C170
آزمون جذب آب وچگالی نسبی ASTM C97:
آزمون جذب آب سنگ لوح (ASTM C 121)
آزمون مقاومت سایشی : ASTM C241
آزمون عملكرد سازه ای سیستمهای پوشش با سنگ(ASTM C120 -91)
فصل سوم
روشهای استخراج سنگ قواره 
آماده سازی دستگاه برش 
حفاری 
وسایل حفاری
برش با استفاده از سیم الماسه
تعیین اولویت سطوح برش
برش افقی
برش عمودی
زاویه برش
علل پاره شدن سیم الماسه
جهت گردش سیم الماسه
علل ناصاف بریده شدن سطح برش
استفاده از دستگاههای اره الماسه (هاواژ) 
چگونگی بیرون كشیدن بلوك بریده شده از سینه كار
ماشین آلات و نیروی انسانی مورد نیاز 
مقایسه سیستمهای استخراج سنگ قواره 
جستجو، اكتشاف و ارزیابی سنگ
حفاری بهینه 
تعریف بازده حفاری  
سرمته  
بازده 
كنترل و بسته بندی  
لزوم استفاده ازكامپیوتر
بازده ماكزیمم، درمقاومت كم
فصل چهارم 
فنون فرآوری
برش بلوك سنگ
اره های الماسه چند تیغه ای
قله برها 
تكنولوژی مدرن فرآوری مرمر و تراورتن
تكنولوژی
هزینه های تولید
هزینه مصرف شدنیها
فصل پنجم
انواع گرانیت
خواص فیزیكی گرانیت
موارد استفاده گرانیت
معیارهای انتخاب گرانیت
عوامل قیمت
پرداخت گرانیت
استخراج گرانیت با سیم برش الماسه
سیستم های برش با آب
سیستم برش با آب و مواد ساینده
فصل ششم
سهم ویژه معادن سنگهای نما و تزئینی در مجموعه فعالیت معدنی کشور
مقایسه میزان و ارزش تولید سالانه معادن سنگهای نما و تزئینی با دیگر معادن
چگونگی استخراج سنگ در جهان
آینده صادرات سنگ های ساختمانی در ایران
قیمت‌های جهانی سنگ
نگاهی به مصرف سرانه سنگ در کشورهای مصرف کننده عمده
نگاهی به مصرف سرانه سنگ در کشورهای مصرف کننده عمده
تولید کنندگان عمده گرانیت در جهان
فصل هفتم
ویژگیهای فرسایشی و ناپایداری سنگ
نگهداری سنگفرش 
لك زدایی
زدودن لكه های مس وبرنز
زدودن لكه های روغن و چربی از سطح مرمر
چسبهای 100% جامد واستفاده از آن به جای دوغاب سیمان در نصب سنگ
رنگ در سنگهای طبیعی
كامپیوتر صنعت سنگ را هم متحول كرده است
فصل هشتم
مقالات انگلیسی
 RICH QUARRIES AND DIAMOND WIRE SARE SAWING
NEW BIRTH IN AN OLD CONTEXT
NEYRIZ MINE
منابع و مراجع
دسته بندی: فنی و مهندسی » معدن

تعداد مشاهده: 2127 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.rar

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 192

حجم فایل:2,216 کیلوبایت

 قیمت: 5,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل
  • راهنمای استفاده:
    مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته مهندسی معدن


  • محتوای فایل دانلودی:
    در قالب فایل word و قابل ویرایش