بررسي طرح تفكيك پسماندهاي جامد شهري از مبدأ و آثار آن بر مديريت شهري

دسته بندي : علوم انسانی » برنامه ریزی شهری
چكيده:
اين پايان نامه شامل 5 فصل مي‌باشد كه در طي اين‌ فصول به بررسي طرح تفكيك پسماندهاي جامد شهري از مبدأ و آثار آن بر مديريت شهري با مطالعه موردي بر روي منطقه 22 شهرداري تهران پرداخته و در عين‌حال تأثيرات مختلف آن بر زيست شهري و نقش مردم و مديريت شهري نيز مورد توجه قرار گرفته و در نهايت به ارائه راهكارهايي كه در تقويت و بهبود وضعيت اين فرايند كمك مي‌نمايد پرداخته است.
اهداف تحقيق:
1) شناخت فرايندهاي حاكم برطرح تفكيك از مبدأ
2) ضرورت شناخت هرچه بيشتر نحوه مشاركت شهروندان با مديريت شهري
3) شناخت وبررسي عملكردمديريت شهري وهمچنين مجريان امرتفكيك وبازيافت
4) شناسايي مشكلات و ارائه پيشنهادات وراهكارهاي مديريتي جهت افزايش كارآيي طرح تفكيك در مبدأ
روش هاي اجرا : توصيفي- تحليلي،نوع تحقيق كاربردي- توسعه‌اي است ومحدوده مورد مطالعه منطقه 22 شهرداري تهران مي‌باشد. نتايج حاصله يكي اين كه ميزان پسماندهاي جمع‌آوري شده كه به‌صورت تفكيك و جداسازي شده نيتجه: به‌ علت آموزش‌هاي شهروندي مناسب، تعامل و هماهنگي بين شهروندان، مجريان و مديريت شهري به نسبت جمعيت، خانوار و ساكنين در اين منطقه افزايش چشمگير و قابل توجهي داشته است.همچنين از نتايج ديگري را حاصل شده است است بر اجراي كه اين روند رو به رشد تفكيك وجمع‌آوري پسماندهاي جامد مي‌بايست با تداوم آموزش‌ وفرهنگ‌سازي واطلاع‌رساني به صورت گرفته است ، متاسفانه ميزان توليدپسماندهاي جامد شهري به‌صورت تفكيك شده از مبدأ كاهش نيافته است ، اما كه راه‌كارهاي آن نيز ارايه خواهد شد.
واژه هاي كليدي: 1- تفكيك از مبدأ، 2- پسماند، 3- مديريت، 4- شهر، 5- مديريت شهري

فهرست مطالب:
چكيده
مقدمه    
فصل اول: كليات تحقيق
1-1)  طرح مسأله    
1-2)  ضرورت و اهميت تحقيق         
1-3)  اهداف كلي تحقيق            
1-4)  پيشينه تحقيق            
1-5)  سوالات تحقيق         
1-6)  فرضيات تحقيق        
1-7) روش و مراحل تحقيق    
1-8)  كاربرد و نتايج تحقيق     
1-9) تنگناها و محدوديتهاي تحقيق    
فصل دوم: مباني نظري تحقيق
2-1)   تعاريف و مفاهيم     
2-1-1) تعريف  پسماند      
2-1-1-1) تعريف تفكيك از مبدأ پسماند    
2-1-2) تعريف و مفهوم مديريت      
2-1-2-1)  برنامه ريزي     
2-1-2-2)  سازماندهي    
2-1-2-3)  نظارت                
2-1-2-4) انگيزش                
2-1-3) تعريف مديريت شهري   
2-1-4) تعريف شهر و مفاهيم آن    
2-2)  نظريه هاي مربوط به پيدايش شهرها   
2-2-1)  نظريه هيدروليك (مفهوم مازاد توليد)   
2-2-2)  نظريه اقتصادي (شهر به عنوان يك بازار)   
2-2-3)  نظريه شهر به عنوان يك پايگاه نظامي و دفاعي   
2-2-4) نظريه مذهبي، گسترش معابد و عبادتگاه ها   
2-3) اشكال شهر        
2-3-1) شهر خطي    
2-3-2) شهر قطاعي   
2-3-3) شهر شطرنجي   
2-3-4) شهر ستاره اي   
2-3-5) شهر چندهسته اي   
2-4)  تاريخچه ، طبقه بندي پسماندها و اثرات غير بهداشتي آن    
2-4-1)  تاريخچة مديريت پسماند    
2-4-2)  طبقه بندي(پسماندهاي جامد مواد زائد جامد) شهرياز نظر منابع توليد     
2-4-2-1)  زباله هاي شهري    
2-4-2-1-1) زائدات غذائي يا پسماندهاي تر   
2-4-2-1-2)  آشغال يا زباله هاي خشك(قابل بازيافت)   
2-4-2-1-3)  خاكستر       
2-4-2-1-4) پسماندهاي دفني و غيرقابل بازيافت   
2-4-2-1-5)  پسماندهاي مخاطره آميز           
2-4-2-1-6)  زائدات ناشي از تخريب و ساختمان سازي   
2-4-2-1-7)  خاك،نخاله ولجن حاصل از فعاليتهاي عمراني ويارفت و روب ونظافت معابر وانهار
2-4-2-1-8)  سرشاخه و زائدات باغباني    
2-4-2-2) زباله هاي صنعتي    
2-4-2-3) زباله هاي خطرناك    
2-4-2-4)  زباله هاي بيمارستاني     
2-4-2-4-1) زباله هاي عفوني    
2-4-2-4-2)  زباله هاي پاتوبيولوژيكي    
2-4-2-4-3)  زباله هاي داروئي    
2-4-2-4-4)  راديو اكتيو    
2-4-2-4-5)  ساير موارد    
2-4-3)  اثرات بهداشتي و زيست محيطي زباله    
2-4-3-1)  خطرات ناشي از دفع زباله به طريق غيربهداشتي و آثار آن    
 2-4-3-1-1)  حشرات  (مگس)   
 2-4-3-1-2)  جوندگان (موش)     
 2-4-3-1-3)  آلودگي آب    
2-4-3-1-3-1)  روش مستقيم   
2-4-3-1-3-2)  روش غير مستقيم   
2-4-3-1-4)  آلودگي هوا   
2-4-3-1-5)  آلودگي خاك                
فصل سوم: بررسي و شناخت محيطي، فيزيكي، جغرافيايي، طبيعي وانساني ( شرايط جغرافيائي در طرح تفكيك از مبدأ ) منطقه22 شهر تهران
3-1)  مطالعات جغرافياي طبيعي    
3-1-1) موقعيت جغرافيايي    
3-1-2) زمين شناسي    
3-1-3) زلزله    
3-1-3-1) راندگي (گسله) شمال تهران      
3-1-4) ژئومورفولوژي    
3-1-5)  وضعيت توپوگرافي و شيب بندي منطقه    
3-1-6)  جريانهاي آب و هوائي مؤثر بر منطقه    
3-1-7)  وضعيت شاخص هاي اقليمي    
3-1-7-1)  دما (درجه حرارت)   
3-1-7-2)  بارش   
3-1-7-3)  رطوبت نسبي   
3 -1-8)  باد       
3-1-9)  منابع آب   
3-1-9-1)  منابع آب سطحي   
3-1-9-1-1)  رودخانه كن   
3-1-9-1-2)   رودخانه (مسيل) چيتگر   
3-1-9-1-3)   رودخانه (مسيل) وردآورد      
3-1-9-2)  منابع آب در سازند سخت   
3-1-9-3)  منابع آب در آبخوان هاي آبرفتي   
3-1-10)  خاك       
3-1-11)  پوشش گياهي   
3-1-11-1)  مراتع   
3-1-11-2)  پاركهاي جنگلي   
3-1-11-2-1)  پارك جنگلي چيتگر    
3-1-11-2-2)  پارك جنگلي خرگوش دره   
3-1-11-2-3)  فضاي سبز و پاركها   
3-1-12)  پوشش جانوري       
3-1-13)  ويژگي هاي زيست محيطي منطقه 22   
3-2)  مطالعات كالبدي منطقه 22   
3-2-1) شرايط منطقه22        
3-2-2)گونه شناسي فضاي شهري و معماري (تحليل تيپولوژيك وضع موجود)   
3-2-2-1) تيپ يك: الگوي متعارف شهرك گلستان (راه آهن)   
3-2-2-2) تيپ دو : شهرك چشمه           
3-2-2-3) تيپ سه : شهرك دهكده المپيك   
3-2-2-4) تيپ چهار:شهرك لاله           
3-2-2-5) تيپ پنج: شهرك دانشگاه شريف   
3-2-3)مطالعات اكولوژيك وفضاي كالبدي   
3-2-4) زمينه هاي اجرائي در مطالعات كالبدي   
3-3)  مطالعات جغرافياي انساني منطقه 22   
3- 3- 1)  بررسي جمعيت منطقه و تحولات آن   
3- 3- 2)  تحولات بعد خانوار و ساختارسني- جنسي جمعيت   
3- 3- 3)  جمعيت وپراكندگي آن           
3- 3- 4)  سواد و آموزش           
3-3 - 5)  ميزان فعاليت (اشتغال)           
3-3 - 6)  رشد طبيعي ، ميزان مهاجرت و مبدأ مهاجرت به منطقه22   
3-3 - 7)  برآورد جمعيت منطقه 22 در آينده و پيش بيني آن   
3- 3- 8)  وضعيت اقتصادي منطقه 22    
فصل چهارم: بررسي روند طرح تفكيك پسماند‌هاي جامد شهري از مبدأ ونقش و جايگاه آن در مديريت مواد زائد شهري
4-1)  نقش فرهنگ و آموزش در توسعه سيستم‌هاي تفكيك پسماندهاي جامد شهري   
4-1-1) توسعه فرهنگي وآموزشي شهروندان جهت تفكيك پسماندهاي جامدشهري ازمبدأ
4-1-2) توسعه فرهنگي وآموزشي طرح تفكيك ازمبدأ پسماندهاي جامدشهري براي انجمن هاي مردمي   
4-1-3) برنامه هاي آموزشي طرح تفكيك ازمبدأ پسماندهاي جامدشهري ويژه مسؤلين و مديريت شهري    
4-1-4)  نحوه انجام تبليغات و پيش بيني برنامه هاي تشويقي مناسب   
4-1-5)كمك به اقتصادكلان جامعه (منافع اقتصادي ناشي از تفكيك مواد در منطقه 22)    
4-1-5-1) روش هاي ارزيابي هزينه ها و منافع محيط زيست    
4-1-5-1-1) روش تحليل هزينه - فايده      
4-1-5-1-2) روش تحليل هزينه- مؤثر    
4-2)  مديريت مواد زائد جامد    
4-2-1)  ضرورت توجه به استراتژي در مديريت مواد زائد جامد    
4-2-1-1)  اجتناب از توليد زباله    
4-2-1-2)  كاهش توليد زباله   
4-2-1-3)  استفاده مجدد   
4-2-1-4)  بازيافت       
4-2-1-5)  بازيابي (استحصال)   
4-2-1-6)  تصفيه و دفع   
4-2-2)  عناصر موظف و مؤثر در سيستم مديريت مواد زائد جامد شهري   
4-2-2-1)  توليد       
4-2-2-1-1) عوامل موثر در توليد زبانه   
4-2-2-2)  ذخيره، پردازش و اداره در محل   
4-2-2-3)  جمع‌آوري   
4-2-2-3-1) وضعيت موجود جمع آوري در شهر تهران   
4-2-2-4)  حمل و نقل (انتقال)   
4-2-2-5)  بازيافت و پردازش   
4-2-2-5-1)  تفكيك از مبدأ و نقش آن در بهداشت جامعه   
4-2-2-5-2 )  تفكيك از پسماندهاي جامد شهري در مقصد   
4-2-2-6)  دفع مواد زائد جامد   
4-2-2-6-1)  سوزاندن   
4-2-2-6-2)  دفن بهداشتي و روش هاي آن   
4-2-2-6-3)  كمپوست به عنوان روش دفع   
4-2-3)  نقش كاهش زباله در مبدأ و اثرات آن در مديريت پسماندهاي جامد شهري
4-2-3-1)  شيوه‌هاي كاهش زباله در مبدأ توليد       
4-2-3-1-1)  استفاده مجدد از كالا و محصول   
4-2-3-1-2)   افزايش دوام اجناس توليدي   
4-2-3-1-3)   مصرف مواد با توجه به بسته‌بندي كالاها   
4-2-3-1-4)  كاهش ميزان سميت در تركيب زباله   
4-3) ويژگي هاي نظام فني و اجرائي جمع آوري پسماندهاي جامد شهري (خشك) از مبدأ درشهرداري تهران (منطقه22).    
فصل پنجم: جمع بندي و نتايج (آزمون فرضيه ها و ارائه پيشنهادات)
5-1) آزمون فرضيات تحقيق    
5-1-1) بررسي فرضيه اول    
5-1-2) بررسي فرضيه دوم    
5-1-3) بررسي فرضيه سوم    
5-2) نتيجه گيري            
5-2-1) شناسائي مشكلات        
5-2-1-1) مشكلات مربوط به مديريت پسماندهاي خشك   
5-2-1-2) مشكلات مربوط به مشاركت شهروندي    
5-2-1-3) مشكلات موجود در همكاري بخش خصوصي وكاهش تصدي گري شهرداري
5-2-2) ارا ئه پيشنهادات   
5-2-2-1) كاهش در مبدأ   
5-2-2-2) بهبود روشهاي ساختاري و مديريت    
5-2-2-3) مشاركت شهروندان    
5-2-2-4) توسعه بخش خصوصي و كاهش تصدي گري    
فهرست منابع    
پيوست (پرسشنامه)
فهرست جداول
فهرست نقشه ها
فهرست شكل ها
فهرست نمودار
فهرست تصاوير
دسته بندی: علوم انسانی » برنامه ریزی شهری

تعداد مشاهده: 1490 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.docx

فرمت فایل اصلی: docx

تعداد صفحات: 199

حجم فایل:4,461 کیلوبایت

 قیمت: 10,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل
  • راهنمای استفاده:
    مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری


  • محتوای فایل دانلودی:
    در قالب فایل word و قابل ویرایش