تحلیل مکانی و فضایی تغییرات کاربری اراضی شهری

دسته بندي : علوم انسانی » برنامه ریزی شهری
چکیده:
یکی از ابزارهای مهم برنامه ریزی در زمینه کاربری زمین استفاده از سرانه های کاربری زمین است که نقش اساسی در تهیه طرح های شهری و نحوه ی توزیع و تقسیم اراضی شهری دارد اما مجموعه مطالعات و بررسی های انجام شده در این زمینه نشان می دهدکه نظام برنامه ریزی سرانه ای ایران اصولاً با تنگناهای اساسی نظری و عملی روبروست به همین دلیل مجموعه روشها و فنون تعیین سرانه های شهری یا اصولاً از مفهوم برنامه ریزی کاربری زمین و جامع نگری لازم بی بهره اند و یا پیش شرط های لازم برای کاربرد درست آنها در طرح های شهری ایران وجود ندارد و در واقع ابزار سرانه های کاربردی به دلیل خصلت کالبدی- کارکردی خود بسیار ناتوان تر ازآن است که بتواند به نیازهای برنامه ای وابعاد حقوقی، اقتصادی و اجتماعی استفاده از زمین و فضا پاسخ گوید به همین دلیل در اغلب موارد تحقق پیدا نکرده است رشد سریع جمعیت مجموعه شهری تهران باعث گسترش پراکنده هرج و مرج درکاربری زمین و تبدیل اراضی کشاورزی و باغات به مناطق مسکونی وصنعتی و تبدیل روستاها به شهرکها ودر نهایت توسعه نا موززن گردید این رشد سریع جمعیت شهری در منطقه 15 فرصت هرگونه برنامه ریزی را ربود و هم اکنون این منطقه با مشکلات عدیده ای در رابطه با وجود کاربردها و دسترسی به آنها مواجه است.
با توجه به بررسی تک تک کاربری های زمین در سطح منطقه و نواحی مختلف و برآورد سطح کمبود نیازمندی های کلی در سطح منطقه اولویت بندی با خدماتی چون کاربری های فرهنگی مذهبی، درمانی، ورزشی، اداری، تاسیسات و تجهیزات شهری و تجاری می باشد که بیشترین کمبود را نیز در سطح نواحی دارند بنابرین می توان با استفاده از کاربری اراضی بایر چشم پوشی کردن و انتقال اراضی صنعتی و نظامی و اختصاص آن به کاربری خدماتی و افزایش طبقات ساختمانی کاربری خدماتی، بالا بردن تراکم در واحد سطح کمبود خدمات رفاهی منطقه را جبران نمود.

فهرست مطالب:
چكيده   
مقدمه   
فصل اول: كليات تحقيق    
1-1 طرح مساله و بيان ضرورت آن        
1-2 سوالات اصلي تحقيق         
1-3 اهداف تحقيق      
1-4 فرضيه  
1-5 روش تحقيق       
1-6 پيشينه و سابقه انجام          
1-7 مسائل و مشكلات تحقيق     
فصل دوم: مفاهيم و پيشينه‌ي مطالعات كاربري زمين      
2-1 مقدمه         
2-2 مفاهيم تحقيق
2-2-1 محتواي طرح كاربري زمين   
2-2-2 مفهوم زمين          
2-2-3 ناحيه      
2-2-4 محله‌ها و ناحيه‌هاي شهري     
2-2-5 برنامه‌ريزي          
2-2-6 برنامه‌ريزي شهري 
2-2-7 منطقه     
2-2-7-1 انواع مناطق      
2-2-8 برنامه ريزي كاربري اراضي شهري    
2-2-9 فرايند برنامه‌ريزي كاربرد اراضي        
2-2-10 اصول طبقه‌بندي كاربري اراضي شهري          
2-2-11 تعريف مديريت    
2-2-12 مديريت شهري     
2-3 محتوا و روش تهيه طرح‌هاي جامعه و تفصيلي در ايران        
2-3-1 طرح هادي شهري   
2-3-2 طرح جامع شهر     
2-3-3 طرح تفصيلي        
2-4 پيشينه مطالعات كاربري زمين    
2-4-1 پيشينه مطالعات كاربري زمين در دنيا   
2-4-3 پيشينه‌ي مطالعات كاربري زمين در ايران           
2-4-2 كاربري زمين در قاره‌هاي مختلف جهان 
2-4-4 پيشينه‌ي برنامه‌ريزي كاربري زمين در منطقه 15
2-5 نظريه هاومدل‌هاي توزيع كاربري اراضي 
2-5-1 نظريه نوگراها       
2-5-2 نظريه سلامت روان
2-5-3 نظريه‌هاي مبتني بر اقتصاد شهر         
2-6 نتيجه‌گيري   
فصل سوم: مطالعات اكولوژيكي 
3-1 مقدمه         
3-2 موقعيت طبيعي         
3-2-1 موقعيت جغرافيايي  
3-2-2 ويژگيهاي عمومي زمين شناسي منطقه 15         
3-2-3 آبهاي زيرزميني     
3-2-4 زلزله خيزي          
3-2-5 مهمترين گسله‌ ها در گستره تهران و پيرامون منطقه          
3-2-6 ژئومورفولوژي      
3-2-6-1 توپوگرافي و شيب منطقه   
3-2-6-2 موقعيت منطقه از نظر سيل گرفتگي و آب گرفتگي        
3-2-2 مطالعات آب و هوا شناسي     
3-2-2-1 آب و هوا          
3-2-2-2 ميزان بارش       
3-2-2-3 رطوبت نسبي     
3-2-2-4 روزهاي يخبندان 
3-2-2-5 روزهاي باراني   
3-2-2-6 درجه حرارت     
3-2-2-7 باد      
3-3 مطالعات تاريخي و بررسي روند گسترش كالبدي منطقه         
3-3-1 عوامل مهم و تاثير گذار بر روند تحولات كالبدي منطقه      
3-4 مطالعات جمعيتي منطقه           
3-4-1 مقدمه      
3-4-1-2 روند تحولات جمعيت       
3-4-1-3 توزيع سني و جنسي جمعيت           
3-4-1-4 پراكندگي و تراكم نسبي جمعيت       
3-4-1-5 ميزان باسوادي و سطح سواد جمعيت 
3-4-1-6 مهاجرت در منطقه           
3-4-2 ويژگيهاي اقتصادي 
3-4-2-1 وضع فعاليت جمعيت        
3-4-3 پيش‌بيني جمعيت منطقه        
3-5 تاسيسات زيربنايي      
3-5-1 شبكه جمع آوري فاضلاب      
3-5-2 قنوات     
3-5-3 سيستم دفع آبهاي سطحي       
3-5-4 مخابرات  
3-5-4 گاز و فرآورده‌هاي نفتي        
3-5-6 خطوط انتقال نيرو و شبكه توزيع        
3-5-7 شبكه آبرساني       
3-6 نتيجه‌گيري   
فصل چهارم: بررسي و تحليل تغييرات كاربري زمين در منطقه 15
4-1 مقدمه         
4-2 تقسيمات داخلي منطقه  
4-3 استانداردهاي كمي شهرسازي     
4-4 كاربري زمين در منطقه 15      
4-4-1 كاربري مسكوني    
4-4-2 كاربري تجاري      
4-4-3 كاربري آموزشي    
4-4-4 كاربري بهداشتي و درماني    
4-4-5 كاربري اوقات فراغت          
4-4-5-1 كاربري فرهنگي – مذهبي  
4-4-5-2 كاربري ورزشي  
4-4-5-3 فضاي سبز شهري           
4-4-6 اراضي خدمات پذيرايي و جهانگردي    
4-4-7 كاربري اداري ، انتظامي ، نظامي        
4-4-8 كاربري تاسيسات و تجهيزات شهري     
4-4-9 كاربري حمل و نقل 
4-4-10 كاربري صنعتي   
4-4-11 كاربري شبكه      
4-4-12 كاربري مسيل و حريم مسيل 
4-4-13 كاربري اراضي باير          
4-4-14 كاربري حريم شبكه برق     
4-5 ارزيابي سطوح و سرانه           
4-6 بررسي اجمالي از تغييرات كاربري اراضي منطقه 15          
4-6-1 بررسي تغييرات كاربري‌هاي مختلف منطقه 15با تاكيد بر كميسيون ماده پنج     
4-6-2 بررسي تراكم ساختماني در كاربريها     
4-7 نيازمندي‌هاي كنوني زمين در نواحي شش گانه منطقه 15       
4-8 تحليلي از عوامل اقتصادي بر تغييرات كاربري اراضي          
4-8-1 تحليلي از قيمت اراضي و تغييرات كاربري درنواحي مختلف
4-9 تحليلي از نقش مديريت شهري در تغييرات كاربري اراضي    
4-10 نتيجه‌گيري
فصل پنجم: نتيجه‌گيري و آزمون و فرضيات    
5-1 آزمون و فرضيات تحقيق          
5-1-1 فرضيه اول           
5-1-2 فرضيه دوم           
5-2 نتايج تحقيق  
5-3 امكانات و فرصتها (پيشنهادها) 
منابع وماخذ فارسی
منابع وماخذ انگلیسی
چكيده انگليسي      
دسته بندی: علوم انسانی » برنامه ریزی شهری

تعداد مشاهده: 813 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 136

حجم فایل:2,513 کیلوبایت

 قیمت: 20,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل
  • راهنمای استفاده:
    مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته برنامه ریزی و جغرافیا


  • محتوای فایل دانلودی:
    در قالب فایل word و قابل ویرایش