نتایج جستجو برای «ابراهیم بیگ»

تحقیق در مورد زین العابدین مراغه ای

تحقیق در مورد زین العابدین مراغه ای؛ باری، فردای آن روز به عزم سیاحت تبریز حاضر شدیم . رفتیم تا اسب کرایه کرده حرکت کنیم . مکاری دیده، اسب خواستیم . گفت باید چهار روز صبر کنید . ده پانزده نفر مسافر دیگر نیز هست با ایشان متفقا برویم . ناچر بیعانه داده برگشتیم، در روز موعود چارپادار آمد، دو رأس استر آ

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل