نتایج جستجو برای «سیاحت نامه ابراهیم بیگ»

تحقیق در مورد زین العابدین مراغه ای

تحقیق در مورد زین العابدین مراغه ای؛ باری، فردای آن روز به عزم سیاحت تبریز حاضر شدیم . رفتیم تا اسب کرایه کرده حرکت کنیم . مکاری دیده، اسب خواستیم . گفت باید چهار روز صبر کنید . ده پانزده نفر مسافر دیگر نیز هست با ایشان متفقا برویم . ناچر بیعانه داده برگشتیم، در روز موعود چارپادار آمد، دو رأس استر آ

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل